Įstatai

  Lietuvos Respublika
Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre

2006 m. kovo 20 d.  Kodas: 193431871

KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES
PROFESINĖS SĄJUNGOS
Į  S  T  A  T  A  I

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga (toliau – KMAPS)  yra savarankiška, savaveiksmė profesinė sąjunga. Į KMAPS savo noru jungiasi darbininkai, valstybės tarnautojai, mokslo, meno ir medicinos darbuotojai, dirbantys organizacijose, įmonėse, bendrovėse nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų ar žinybinio pavaldumo.
KMAPS tikslas – kurti bendras socialinės gynybos darbo, darbo apmokėjimo, sveikatos ir saugos darbe bei kitų garantijų efektyvias sistemas, įgalinčias atstovauti ir ginti darbuotojų teises bei interesus, prisideda prie Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą bei socialinio dialogo ir partnerystės su Lietuvos Vyriausybe bei darbdaviais ir jų organizacijomis laiko Lietuvos valstybės nepriklausomybės bei žmonių gerovės pagrindinė prielaida.
KMAPS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, LR Profesinių sąjungų įstatymu, tarptautinėmis darbo organizacijos (TDO), Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, visuotinai pripažintais tarptautiniais veiklos standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei šiais įstatais.
KMAPS gali dalyvauti tarptautinių profsąjungų bei Lietuvos profsąjunginių susivienijimų veikloje, pasirašant bendradarbiavimo sutartis.
KMAPS veiklos teritorija yra Klaipėdos miesto ir apskrities teritorija.

I skyrius.  Bendrosios nuostatos
1.1. KMAPS su visais savo struktūriniais padaliniais (skyriais) yra vieninga, nesiekianti pelno profsąjunginė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo organų, darbdavių, politinių partijų bei kitų organizacijų.
1.2. KMAPS veda derybas su valstybinės valdžios ir valdymo struktūromis, darbdaviais, jų organizacijomis bei jų įgaliotais asmenimis, atstovauja ir gina savo narius valstybinėse struktūrose, teismuose, visose teisėsaugos įstaigose, nagrinėjant darbo ginčus ir kitais atvejais, sudaro ir pasirašo kolektyvines ir kitokias sutartis bei susitarimus.

1.3. KMAPS kontroliuoja, kaip įmonių, organizacijų, bendrovių savininkai, darbdaviai, jų įgalioti asmenys, valstybės ir valdžios pareigūnai vykdo su profesinės sąjungos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius, socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Reikalauja nutraukti darbą, kai darbo sąlygos neatitinka įstatymų bei kitų norminių aktų reikalavimų. Nekliudomai ir nemokamai gauna informaciją apie savo narių darbo, ekonominę, socialinę padėtį.
1.4. KMAPS dalyvauja ir teikia pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, savivaldybėms, ruošiant įstatymus bei jų projektus darbo, ekonominiais, socialiniais, ekologiniais klausimais. Didėjant šalyje infliacijai, reikalauja iš  Lietuvos Vyriausybės ir darbdavių didinti minimalų pragyvenimo lygį (MMA).

–   2   –

1.5. KMAPS teikia pasiūlymus dėl įmonių, bendrovių organizacinės struktūros tobulinimo, adekvataus apmokėjimo už darbą, darbo saugos, higienos, socialinių reikmių gerinimo, poilsio organizavimo ir kitais klausimais.
1.6. KMAPS steigia visuomenines darbo inspekcijos tarnybas, realizuoja kitas Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų, Darbo kodekso numatytas teises.
1.7. KMAPS, solidarizuodamasi su kitomis Klaipėdos rajonų bei apskrities įmonių, organizacijų, bendrovių Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos skyriais dėl pažeistų narių darbo teisių bei interesų, gali skelbti įspėjamąjį, solidarų ar visuotinį streiką.
1.8. KMAPS gali steigti tikslinius streikų, socialinės paramos bei kitus fondus, įnešdama KMAPS tarybos nustatytą mokestį.
1.9. KMAPS dalyvauja trišalės partnerystės principų sprendimų priėmime Lietuvos Respublikos Trišalėje komisijoje, savivaldybių Trišalėje taryboje, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje, Lietuvos Respublikos saugos darbe komisijoje, Trišalėje komisijoje prie LR Darbo biržos, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Trišalėje komisijoje, Klaipėdos valstybinės darbo inspekcijos saugos darbe komisijoje, taip pat įstatymų projektų rengimo grupėse.
II skyrius.  Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos nariai, jų  teisės ir pareigos
2.1. KMAPS nariais gali būti darbininkai, valstybės tarnautojai, administracijos darbuotojai (neturintys darbdavio teisių priimti ir atleisti darbuotojus iš darbo), kiti darbuotojai, dirbantys organizacijose, įmonėse, bendrovėse nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų ar žinybinio pavaldumo, pripažįstantys šiuos įstatus. Darbuotojai, išėję į pensiją, atleisti iš darbo, laikinai nedirbantys, gali likti KMAPS nariais, mokėdami nustatytą nario mokestį.
2.2. Į  KMAPS rejestrą gali būti priimtos ir įregistruotos kitos profsąjungos, turinčios juridinio asmens teises bei mokančios nustatyto dydžio nario mokestį. Tuo atveju profsąjunga pateikia KMAPS pirmininkui savo įstatų kopiją ir prašymą įregistruoti jų organizaciją į KMAPS rejestrą.
2.3. KMAPS narį priima pirmininkas, jo pavaduotojas, įmonių, organizacijų, bendrovių KMAPS skyrių pirmininkai ar jų pavaduotojai. Darbuotojas, pareiškęs norą tapti KMAPS nariu, užpildo nustatytos formos prašymą bei prašymą savo darbovietės buhalterijai dėl centralizuoto nario mokesčio atskaitymo nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

2.4. KMAPS  narys turi teisę:
2.4.1. rinkti ar būti išrinktas į KMAPS valdymo struktūras;
2.4.2. dalyvauti susirinkimuose ar renginiuose, gauti informaciją apie KMAPS tarybos posėdžius ir juose svarstomus klausimus;
2.4.3. dalyvauti svarstant jo asmeninę veiklą ir elgesį, kreiptis į  KMAPS pirmininką ar tarybą su prašymais, pasiūlymais, gauti atsakymus į juos pageidaujama forma;
2.4.4. prašyti teisinės, materialinės (finansinės) pagalbos, laisvai išstoti iš  KMAPS narių, įteikus raštu prašymą Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkui.
2.5. KMAPS narys privalo:
2.5.1. laikytis KMAPS įstatų, vykdyti pirmininko ir tarybos nutarimus, sprendimus;
2.5.2. netrukdyti priimtų nutarimų, sprendimų vykdymui, jeigu jiems nepritaria;
2.5.3. aktyviai dalyvauti KMAPS veikloje, reguliariai mokėti nario mokestį.
2.6. Už KMAPS įstatų pažeidimus, KMAPS organizacijos bei nario vardo diskreditavimo ar kitokias pražangas, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos narys, pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš KMAPS organizacijos.

–   3   –

2.7. Buvęs KMAPS narys gali pirmininko sprendimą užginčyti KMAPS tarybos posėdyje. Tarybos nutarimas, sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
2.8. Darbdavys savo iniciatyva ar valia gali nutraukti darbo sutartį su KMAPS nariu tik gavęs išankstinį KMAPS tarybos sutikimą. KMAPS ir jos narių teisės bei garantijos nustatomos šiuose įstatuose, sudaromose kolektyvinėse sutartyse ar kitose susitarimuose.
III skyrius.  Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos valdymo organai
3.1. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga – nuolat veikianti pagal savo įstatus organizacija.
3.2. Aukščiausias KMAPS valdymo organas yra KMAPS delegatų konferencija. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per tris metus. Konferencijos delegatų kvotą nustato KMAPS taryba.
Konferencija teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusę KMAPS delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus KMAPS veiklos nutraukimo klausimą.
3.3. Konferencija sprendžia svarbiausius KMAPS organizacijos klausimus:
3.3.1. priima, keičia, papildo KMAPS įstatus, skyrių bei darbo inspekcijos organizacinės struktūros ir veiklos nuostatus bei juos tvirtina;
3.3.2. trejiems metams renka KMAPS pirmininką, tarybos ir revizinės komisijos narius. KMAPS pirmininkas, tarybos ir revizinės komisijos nariai renkami slaptu arba atviru balsavimu, balsų dauguma. Tarybos ir revizinės komisijos narių skaičius neribojimas;
3.3.3. pirmu šaukimu, nesurinkus nustatytam delegatų skaičiui, per 14 kalendorinių  dienų šaukiama pakartotinė konferencija. Šiuo atveju konferencija teisėta, nepriklausomai, kiek susirinko delegatų. Sprendimai, nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų. Pakartotinoje konferencijoje svarstomi tik paskelbti darbotvarkės klausimai;
3.3.4. delegatui, negalinčiam dalyvauti konferencijoje, konferencijos darbotvarkė  pasiunčiama paštu, taip pat susiję su darbotvarkės klausimais dokumentai ar jų projektai, balsavimo biuletenis.
KMAPS delegatas, susipažinęs su darbotvarke, pateiktais dokumentais ar jų projektais, gali raštu pranešti savo nuomonę šiais klausimais, pateikti savo pasiūlymą ar sprendimą dėl balsavimo. Tokiu atveju delegatas laikomas dalyvavusiu konferencijoje ir balsavusiu;
3.3.5. KMAPS konferencija nustato nario mokesčio dydį. Kiti KMAPS valdymo struktūrų  darbo tvarkos ir kompetencijos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, nustatomi tarybos reglamente, kurį tvirtiną KMAPS taryba.
3.4. Neeilinė  KMAPS konferencija šaukiama pirmininko sprendimu, kai to reikalauja ½ KMAPS tarybos narių.
3.5. KMAPS taryba – kolegialus organas, koordinuojantis KMAPS veiklą, turįs teisę sušaukti konferenciją, iš tarybos narių tarpo pirmininko teikimu rinkti pirmininko pavaduotoją.
3.6. KMAPS tarybą sudaro konferencijoje išrinktas pirmininkas, tarybos nariai, kuriuos ne mažiau kaip po vieną deleguoja KMAPS skyriai bei profsąjungos įregistruotos į KMAPS rejestrą ir esantys KMAPS veiklos teritorijoje, mokantys nario mokestį.
3.7. KMAPS pirmininkas ar taryba priima sprendimus, nutarimus, reikalavimus, pasiūlymus valstybės valdžios struktūroms, įmonių, organizacijų, bendrovių  steigėjams, direktorių valdybai, stebėtojų tarybai, savininkams. KMAPS pirmininkas atstovauja jos teritorijoje esantiems KMAPS skyriams derybose ir sudaro kolektyvinius susitarimus, sutartis bei tarifinius susitarimus su darbdaviais ir jų organizacijomis, savo veiklos teritorijoje su valstybinės valdžios ir valdymo organais bei kitomis organizacijomis.

–   4   –

3.8. KMAPS pirmininkas, o jam nesant – pavaduotojas, vykdo tarybos nutarimus, veikia KMAPS vardu, atstovauja santykiuose su darbdaviais, Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijomis, valdžios bei teisėsaugos institucijomis, Lietuvos profsąjungomis. Atstovauja organizacijai ir nariams teismuose bei teisėsaugos institucijose, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su samdomais darbuotojais, pasirašo siunčiamus raštus, sprendžia einamuosius klausimus, atsiskaito KMAPS tarybai ir konferencijai, rengia bei šaukia tarybos posėdžius ir jiems vadovauja.
3.9. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius kviečia KMAPS pirmininkas arba kai to pageidauja 1/3 tarybos narių. Tarybos sprendimai, nutarimai teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Sprendimai, nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
Pasiskirus balsams vienodai – lemia pirmininko balsas.
3.10. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo nuomonę svarstomais klausimais arba sprendimą dėl balsavimo. Šiuo atveju tarybos narys laikomas dalyvavusiu posėdyje ir balsavusiu.
3.11. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Juos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
3.12. Sutinkamai su LR Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d., LR Darbo kodekso 19 str., 134 str., KMAPS pirmininkas, tarybos ir revizinės komisijos nariai, KMAPS skyrių valdymo organai yra priskiriami prie renkamų – atstovaujamų darbuotojų organų.
3.13. KMAPS revizinė komisija renkama ne mažiau kaip iš trijų narių. Ji atstovauja KMAPS organizaciją, kontroliuoja ar KMAPS ir jos veiklos teritorijoje esančių KMAPS skyrių finansinė bei organizacinė veikla atitinka KMAPS įstatus ir tarybos reglamentą.
3.14. KMAPS revizinė komisija už savo veiklą atsiskaito konferencijai ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį KMAPS tarybai.
IV skyrius.  Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos skyriaus organizacinės struktūros ir veiklos nuostatai.

1. Bendrosios nuostatos

Šie Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos skyriaus (toliau – Skyrius) organizacinės struktūros ir veiklos nuostatai nustato skyriaus struktūrą ir apibrėžia jo veiklą, teises ir pareigas, nustato teisinę padėtį. Skyriai steigiami įmonėse, bendrovėse, organizacijose, įstaigose. Skyriui įsteigti būtina turėti ne mažiau kaip tris darbuotojus.
2. Skyriaus teisinė padėtis
2.1. Skyrius nėra juridinis asmuo, veikia Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos vardu, vadovaujasi jos įstatais bei šiais nuostatais. Skyrius registruojamas KMAPS rejestre.
3. Skyriaus organizacinė struktūra, veikla ir valdymo organai
3.1. Skyriaus valdymo organai:
3.1.1. skyriaus narių susirinkimas (konferencija);
3.1.2. skyriaus pirmininkas;
3.1.3. skyriaus taryba;
3.1.4. skyriaus revizinė komisija.
3.2. Skyriaus narių susirinkimas (konferencija) sprendžia šiuos klausimus:

–   5   –

a) renka skyriaus pirmininką, tarybos ir revizinės komisijos narius (narių skaičius neribojimas);
b) išklauso pirmininko, tarybos ir revizinės komisijos ataskaitas, vertina jų  darbą bei veiklą;
c) priima kitus sprendimus ir nutarimus.
3.3. Skyriaus narių susirinkimas (konferencija) teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių.
3.4. Pirmam šaukimui neatvykus reikiamam narių skaičiui, dvejų savaičių  laikotarpyje šaukiamas pakartotinas susirinkimas (konferencija).
3.5. Susirinkimas (konferencija) teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Sprendimai, nutarimai priimami paprasta balsų dauguma nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
3.6. Skyriaus pirmininkas ir taryba sprendžia šiuos klausimus:
a) dalyvauja sudarant kolektyvines sutartis, susitarimus;
b) kelia reikalavimus darbdaviui, skiria savo atstovus į sveikatos ir žmonių saugos darbe komitetą, darbo ginčų komisiją bei kitas komisijas;
c) deleguoja atstovus į Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos tarybą;
d) šaukia skyriaus narių susirinkimą (konferenciją).
3.7. Skyriaus revizinė komisija kontroliuoja kaip skyriaus valdymo organai vykdo veiklą, kuri nustatyta Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos įstatuose bei skyriaus nuostatuose.
3.8. Skyriaus tarybos ar revizinės komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos ar revizinės komisijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma nuo dalyvaujančiųjų narių skaičiaus. Taryba ir revizinė komisija vykdo savo funkcijas iki naujai išrinkta taryba ir revizinė komisija susirenka į savo pirmąjį posėdį.
3.9. Skyriaus pirmininkas, taryba ir revizinė komisija renkama neterminuotai iki susirinkimas (konferencija) nuspręs rinkti naujus skyriaus valdymo organus.
3.10. Skyriaus pirmininkas atstovauja savo narius ir atlieka šias pareigas:
a) šaukia tarybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkes, atlieka posėdžio pirmininko pareigas;
b) atlieka skyriaus narių susirinkimų (konferencijų) pirmininko pareigas;
c) teikia skyriaus tarybai tvirtinti pirmininko pavaduotojo pareigas;
d) priima darbuotojų  prašymus stoti į Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos narius;
e) pasirašo skyriaus valdymo organų priimtus dokumentus, siunčiamus raštus, sutartis ir susitarimus bei kitus nutarimus, organizuoja skyriaus ir jų valdymo organų darbą;
f) nesant skyriaus pirmininkui, jo pareigas atlieka pavaduotojas.

4. Baigiamosios nuostatos

Kai skyriaus valdymo organai (pirmininkas, taryba, revizinė komisija) neišrinkti ar kai skyriuje kyla nesantaika tarp narių ir skyriaus vadovybės, iškyla grėsmė skyriaus skilimui ir žlugimui – Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininko sprendimu skyriuje įvedamas tiesioginis valdymas, o jos funkcijas ir pareigas, numatytas šiuose nuostatuose, atlieka KMAPS pirmininkas arba jo pavaduotojas, iki bus sušauktas skyriaus susirinkimas (konferencija) ir išrinkti nauji skyriaus valdymo organai.

–   6   –

V skyrius. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos darbo inspekcijos nuostatai

Bendrosios nuostatos
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos darbo inspekcija (toliau – Inspekcija) yra specialus valdymo organas, vykdantis nustatytų taisyklių ir normų tam tikroje sferoje darbo įstatymų priežiūrą bei kontrolę. Šie nuostatai nustato inspekcijos organizacinę struktūrą, apibrėžia jos veiklą, teises, pareigas ir teisinę padėtį.
1. Inspekcijos teisinė padėtis
1.1. Inspekcija nėra juridinis asmuo, veikia visuomeniniais pagrindais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, LR Sveikatos ir žmonių saugos darbe įstatymu, LR Darbo kodeksu, kitais sveikatos ir žmonių saugos darbe teisės aktais, kolektyvinėmis sutartimis bei susitarimais, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos įstatais ir šiais nuostatais.
1.2. Inspekcija yra Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos struktūrinis padalinys, pavaldi KMAPS pirmininkui ir tarybai.
2. Inspekcijos organizacinė struktūra
2.1. Darbo inspekcijos viršininkas, pavaduotojas, vyresnysis darbo inspektorius ir inspektoriai.
2.2. Darbo inspekcijos viršininką, pavaduotoją, vyr. darbo inspektorių ir inspektorius skiria ir atleidžia Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas arba jo pavaduotojas.
2.3. Inspekcijos veikloje visuomeniniais pagrindais gali dalyvauti asmenys, neteisti už kriminalinius nusikaltimus, sąžiningi, nesusikompromitavę, sulaukę 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiai.

3. Inspekcijos tikslai ir veikla
3.1. Darbo inspekcijos tikslas – kontroliuoti kaip įmonių, organizacijų, bendrovių savininkai, darbdaviai, jų įgalioti asmenys, valstybės ir valdžios pareigūnai, valdininkai vykdo su profesinės sąjungos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius, socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, kaip dirba viešo maitinimo įstaigos, gydymo profilaktoriumai, vaistinės, visuomeninis transportas, nelegalų darbą, kaip laikomasi LR Sveikatos ir žmonių saugos darbe įstatymo reikalavimų.
3.2. Inspektoriai, vykdydami 3.1. punkte numatytas kontrolės funkcijas, turi teisę  nekliudomai lankytis įmonėse, įstaigose, organizacijose bei bendrovėse, kuriuose dirba profesinės sąjungos atstovaujami darbuotojai ir susipažinti su dokumentais apie darbuotojų ekonomines, socialines ir darbo sąlygas.
3.3. Pareigūnai, trukdantys inspektoriams atlikti jiems pavestą darbą, persekiojantys juo dėl kontrolės veiklos, traukiami atsakomybėn pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.4. Inspektoriai kontrolės metu su piliečiais turi būti mandagūs, nesivelti į  ginčus ir provokacijas, vykdyti savo tiesiogines pareigas. Esant būtinumui iškviesti policijos darbuotojus.
3.5. Inspektoriai kontrolės veiklą grindžia KMAPS pirmininko arba jo pavaduotojo pavedimais.

–   7   –

3.6. Kontrolės metu, radus pažeidimų ar kitokių faktų, turinčio nusikaltimo požymių, darbo inspektorius surašo nustatytos formos aktą 2 egz., nedelsiant praneša teritoriniam valstybinės darbo inspekcijos skyriui arba atitinkamiems teisėtvarkos ir teisėsaugos organams. Vienas akto egzempliorius įteikiamas pažeidėjui, kitas saugomas pas KMAPS pirmininką arba inspekcijos viršininką.
3.7. Surašytą  aktą, kitą surinktą medžiagą inspektoriai privalo perduoti viršininkui, kuris apibendrinęs gautus dokumentus bei išvadas, perduoda KMAPS pirmininkui. Pirmininkas arba taryba priima sprendimą.
3.8. Inspektoriams iš kontroliuojamų ūkio subjektų ar fizinių asmenų draudžiama imti dovanas, piniginį atlygį bei daiktus, kurie gali būti vertinami kaip kyšio paėmimas ar korupcijos faktas.
3.9. Inspektoriai, pažeidę šių nuostatų 3.8. punktą, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir šalinami iš inspekcijos.
3.10. Inspektoriai privalo turėti nustatytos formos tarnybinį pažymėjimą, kuriame turi būti: organizacijos pavadinimas, vardas, pavardė, asmens kodas, fotonuotrauka, nurodytos pareigos ir suteiktų teisių bei įgaliojimų aprašymas.
3.11. Darbo inspekcijos pažymėjimų pavyzdžius tvirtina taryba, o juos išduoda ir pasirašo pirmininkas arba jo pavaduotojas.
3.12. Tarnybinis inspektoriaus pažymėjimas yra griežtos apskaitos dokumentas, jie numeruojami, registruojami žurnale ir išduodami pasirašytinai. Pasibaigus galiojimo laikui, pažymėjimas grąžinamas KMAPS pirmininkui arba inspekcijos viršininkui.
4. Inspekcijos bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis
4.1. Inspekcija, vykdydama numatytas kontrolės funkcijas, gali bendradarbiauti su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojais, Valstybinės darbo inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Valstybės kontrolės pareigūnais.
5. Inspekcijos veiklos teritorija
5.1. Inspekcija veikia Klaipėdos miesto ir apskrities teritorijoje.
5.2. Inspekcijos buveinė:  S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, tel. (46) 217825.
VI skyrius. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos lėšos, (fondai) turtas
6.1. KMAPS lėšos sudaro:
6.1.1. nekilnojamas, kilnojamas, intelektualinis turtas, grynieji pinigai, vertybiniai popieriai ir kiti aktyvai;
6.1.2. narių  mokestis, juridinių bei fizinių asmenų, organizacijų  savanoriški įnašai, labdara, dovanos, testamentu gautas turtas, dotacijos ir kitos įplaukos.
6.2. KMAPS lėšos naudojamos organizacinėms, ūkinėms reikmėms, kultūrinei veiklai, profsąjungos narių mokymui, seminarams, informacijai skleisti, visuotinių akcijų finansavimui, labdarai, narių paramai, fondų steigimui, asmenims, vykdantiems profsąjungos užduotis komandiruotėms apmokėti, etatinių darbuotojų atlyginimams, įvairių darbų, paslaugų, susijusiu su KMAPS veiklos garantavimu apmokėjimui pagal pateiktus mokestinius dokumentus.

–   8   –

6.3. KMAPS nario mokestis yra vienas procentas nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio ar pajamų.
6.4. KMAPS lėšas ir turtą tarybos nustatyta tvarka, tvarko iždininkas arba samdomas buhalteris.
6.5. Iždininkas kas ketvirtį atsiskaito tarybai, nurodydamas ataskaitoje gautas pajamas ir išlaidas.
6.6. Sutartys ir piniginės išlaidos tvirtinamos pagal tarybos reglamentą. Sutartis sudaro ir pasirašo KMAPS pirmininkas arba jo pavaduotojas.

VII skyrius. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos teisinė padėtis
7.1. KMAPS – juridinis asmuo, yra savo lėšų ir turto savininkė, turi antspaudą, raštų blankus, įregistruotus nustatyta tvarka, atsiskaitomąją sąskaitą banke, savarankiškai disponuoja savo turtu ir lėšomis.
7.2. KMAPS ženklas yra Klaipėdos miesto atributika (bokštas, jūros vartai, valtelė, Gedimino stulpai, gaubiantis ąžuolo lapų vainikas Lietuvos vėliavos spalvų fone). Pilnas ir sutrumpintas KMAPS pavadinimas bei atributika yra Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos intelektuali nuosavybė, saugoma įstatymo.
7.3. KMAPS buveinė: S.Dariaus ir S.Girėno g.21-21,LT-92254 Klaipėda, tel.(46) 217825; 411019.
VIII skyrius.  Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos veiklos nutraukimas
8.1. KMAPS veikla gali būti nutraukta tik KMAPS konferencijai nutarus. Turto ir lėšų panaudojimo tvarką nustato KMAPS tarybos sudaryta likvidacinė komisija pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos pirmininkas                                        

   Edvardas ŠALKAUSKAS

Įstatai pakeisti Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos konferencijoje
2006 m. kovo 04 d.   Prot. Nr. 4
Registracijos pažymėjimas Nr. 002952 

2021 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

„DARBININKŲ BALSAS“  redakcija
Steigėjas ir leidėjas: Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Kodas: 193431871, S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda, (durų kodas – 247)

Tel. 8-46-217825, tel./faksas: 8-46-411019, mob. tel. 8-686-17406
El. paštas:  kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis  www.kmaps.lt 
A/sąsk. LT81 7300 0100 0232 9702 „Swedbank“. Banko kodas: 73000

*Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone

Tiražas 100 egz.                                     Informacinis leidinys platinamas nemokamai

Redaktorius  Edvardas Šalkauskas
Redakcinė kolegija: Gintautas Mieleika, Rimas Lukauskis, Nijolė Jakienė, Juozas Turauskas, Vilgelmina Čenokol, Jaras Valiukėnas, Kęstutis Lebrikas, Danutė Bielskuvienė, Liudmila Golubeva, Loreta Belova, Artūras Žigas, Vida Jančiauskaitė - Mačinskienė,  Žaneta Milašienė,  Marija Onsovič, Vaclovas Stončius

Dailininkas  Rimas Lukauskis
Korektoriai - maketuotojaiLoreta Belova,  Danutė Bielskuvienė, Laima Lukauskienė

Reporteriai: Jaras Valiukėnas (Vilnius), Kęstutis Lebrikas (Jungtinė Karalystė), Viačeslav Lapčuk (Rusija),  Olgierd Borman (Vokietija), Marija Onsovič (Italija), Einaras Vildė (Jungtinė Karalystė), Gintautas Mieleika,       Artūras Žigas (Klaipėda)

Kmaps.lt